Информация за правата на лицата

по защита на личните данни за клиентите на Сириъс Сам ЕООД

Наименование:Сириъс Сам ЕООД

ЕИК: 107583663

Седалище и Адрес на управление: гр.Габрово ул Съзаклятие 8

Адрес за кореспонденция: гр.Габрово ул. Веселие 4

Телефон: 0878828817

E-mail: sales@kidsmarket.bg

Уебсайт: https://kidsmarket.bg/

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

 Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и Адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 029153518

Интернет страница: www.cpdp.bg

I „Сириъс Сам“ ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“, „Дружеството“ или „Сириъс Сам“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. "Сириъс Сам" ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството, предоставяне на допълнителни услуги по договорите, регистрация и използване на услугите през нашия уебсайт kidsmarket.bg, участие в нашите събития и кампании, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

•    Изрично получено съгласие от Вас като клиент или участник в събитие;

•    Изпълнение на задълженията на "Сириъс Сам" ЕООД по договор с Вас;

•    Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо "Сириъс Сам" ЕООД ;

•    За целите на легитимните интереси на "Сириъс Сам" ЕООД или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството, регистрацията и използването на нашия уебсайт https://kidsmarket.bg, регистрация и участие в нашите събития, за изпълнение на свои законови задължения, включително за следните цели:

•    индивидуализация на страна по договора;

•    предоставяне на допълнителни услуги на нашите клиенти по тяхно желание или като част от изпълнението на договора;

•    осъществяване на контакт с клиенти и участници в събития и кампании;

•    регистрация в нашия уебсайт и предоставяне на пълна функционалност при използването на нашите услуги;

•    счетоводни цели;

•     статистически цели;

•    защита на информационната сигурност;

•    обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

•    изпращане на информационен бюлетин и рекламни съобщения при изразено от Вас желание.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

•    законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

•    ограничение на целите на обработване;

•    съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

•    точност и актуалност на данните;

•    ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

•    цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, "Сириъс Сам" ЕООД  може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

•    изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи;

•    защита от правни претенции към Дружеството.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. (1) За сключването и изпълнението на договор от разстояние  (Поръчка), Дружеството може да събира и обработва следните категории лични данни:

•    Две имена;

•    адрес;

•    Телефонен номер;

•    Имейл;

•    ЕГН (единствено при желание за издаване на фактура);

•    IP адрес

(2) При сключване на договор с търговски партньор или клиент ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му. Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

Чл. 4. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

1. Сключване и изпълнение на договор от разстояние - Целта на операцията е осигуряване на използването на електронния магазин за закупуване на стоки, включително предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки.

•         Данни, които се обработват: Две имена, имейл, адрес, телефонен номер, IP адрес

•         Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

•         Заключение от оценката на въздействие: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, тази операция допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR

2. Предявяване на рекламация на стока, включително по договор от разстояние – приемане на рекламация от физическо лице по реда на чл. 122 от Закона за защита на потребителите и съставяне на необходимите документи за изпълнение на рекламацията, включително осъществяване на контакт с потребителя за уважена рекламация след приемането й.

•         Данни, които се обработват: Две имена, телефонен номер, имейл (включват се в търговската гаранция, в случай че има такава);

•         Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

•         Заключение от оценката на въздействие: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, тази операция допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

3. Връщане на стока за замяна – Целта на операцията е предоставяне на възможност на клиента физическо или юридическо лице да замени стока, която е закупил от търговския обект на Дружеството или да му бъде удовлетворено желанието да върне стоката и да му бъдат възстановени платените суми за нея.

•         Данни, които се обработват: Две имена, телефонен номер, адрес, имейл;

•         Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Заключение от оценката на въздействие: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, тази операция допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

4. Упражняване на право на отказ и извършване на рекламация от договор, сключен от разстояние - Операцията има за цел Администриране на процеса по упражняване на правата на потребителите за рекламация на стоката съгласно чл. 122 от Закона за защита на потребителите и правото на отказ от договора съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

•         Данни, които се обработват: Две имена, Адрес, телефонен номер, имейл;

•         Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

•         Заключение от оценката на въздействие: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, тази операция допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

5. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

•         Данни, които се обработват: Имейл.

•         Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

•         Заключение от оценката на въздействие: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, тази операция допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

6. Използване на форма на електронна форма за контакт

•         Данни, които се обработват: Имейл, Име или Псевдоним

•         Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

•         Заключение от оценката на въздействие: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, тази операция допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

Чл. 5. (1) Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

•    разкриват расов или етнически произход;

•    разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

•    генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(2) Дружеството не събира данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техния родител или законен представител.

(3) Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 6. (1) "Сириъс Сам" ЕООД  съхранява Вашите лични данни като клиент и страна по договор за продажба за целия срок на действие на договора, след изтичането на който Дружеството съхранява единствено документите, съдържащи лични данни, които има законово задължение да пази за съответния предвиден в закона срок. По отношение на всички останали данни, Дружеството полага необходимите грижи да ги изтрие и унищожи без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) "Сириъс Сам" ЕООД  съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(3) "Сириъс Сам" ЕООД съхранява Вашите лични данни, които сте ни предоставили за участие в събитие или кампания, за срока на провеждане на събитието или кампанията, освен ако не изявите желание да получавате информация занапред на предоставения от Вас имейл.

(4) "Сириъс Сам" ЕООД  обработва Вашите лични данни, които сте ни предоставили за получаване на бюлетин, до оттегляне на съгласието за обработване.

(5) "Сириъс Сам" ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на "Сириъс Сам" ЕООД  или друго.

Чл. 7. "Сириъс Сам" ЕООД  съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на "Сириъс Сам" ЕООД , като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 8. (1) "Сириъс Сам" ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) "Сириъс Сам" ЕООД няма да предава Вашите данни за трети страни или държави и международни организации, освен ако това не е изискуемо по закон или не е получено изричното Ви съгласие.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

 Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 9. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, за които сте дали изрично съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата съгласно Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст, изпратено по имейл или предоставено на хартия на „Информация“ във всеки търговски обект на "Сириъс Сам" ЕООД.

(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в нашия уебсайт, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате нашия уебсайт и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

Чл. 10. Вие можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг.

Право на достъп

Чл. 11. (1) Вие имате право да изискате и получите от "Сириъс Сам" ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, като изпратите искане в свободен текст по имейл или чрез формата за контакт.

(3) "Сириъс Сам" ЕООД  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но "Сириъс Сам ЕООД  си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 12. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или в случай че не сте създали профил, с отправяне на искане до "Сириъс Сам" ЕООД  по имейл или чрез формата за контакт.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 13. (1) Вие имате правото да поискате от "Сириъс Сам" ЕООД  изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а"Сириъс Сам" ЕООД  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

•    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

•    Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

•    Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

•    личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

•    личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо "Сириъс Сам" ЕООД ;

•    личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) "Сириъс Сам" ЕООД  не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

•    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

•    за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо "Сириъс Сам" ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

•    по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

•    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

•    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете искане по имейл или чрез формата за контакт, като попълните формата в Приложение № 2 или чрез недвусмислено искане в свободен текст.

(4) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите данни, попълнени при първоначалната регистрация на данните.

(5) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

(6) С изтриване на Вашите лични данни, предоставени за регистрация в нашия уебсайт, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате уебсайта и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(7) "Сириъс Сам" ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 14. (1) Вие имате право да изискате от "Сириъс Сам" ЕООД  да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

•    оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на "Сириъс Сам" ЕООД да провери точността на личните данни;

•    обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

•    "Сириъс Сам" ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

•    Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на "Сириъс Сам" ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите първоначално въведените от Вас данни.

Право на преносимост

Чл. 15. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас от Дружеството, като подадете искане по имейл или чрез недвусмислено искане в свободен текст чрез формата за контакт.

(2) Вие можете да поискате от Дружеството директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(3) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да предоставите първоначално въведените от Вас данни.

Право на получаване на информация

Чл. 16. Вие можете да поискате от Дружеството да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Дружеството може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 17. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Дружеството, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 18. (1) Ако"Сириъс Сам" ЕООД  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) "Сириъс Сам" ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

•    е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

•    е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

•    уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 19. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси,".........." ЕООД  може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни – виж списъка (отваря се с клик върху текста) на обработващите данните. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни и действат съгласно изричен договор с администратора или чрез друго правно основание.

Чл. 20. Дружеството не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Чл. 21. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и Адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 029153518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Чл. 22. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез искане до нас, изпратено до sales@kidsmarket.bg. Можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 23. Ако съгласието се отнася за трансфер, Дружеството описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 24. Тази Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни е приета на 01.11.2019г. "Сириъс Сам" ЕООД може да променя Задължителната информация и се задължава да поддържа актуална версия на своя уебсайт

II. Бисквитки

1. Използване на „бисквитки“

Тази политика се отнася за бисквитките и интернет страницата, притежавана от: 

Наименование: Сириъс СамЕООД

ЕИК: 107583663

Седалище и Адрес на управление:гр.Габрово.ул.Съзаклятие 8

Адрес за кореспонденция гр.Габрово ул.Веселие 4

Телефон:0878828817

E-mail: sales@kidsmarket.bg

Уебсайт: https://kidsmarket.bg/

2. Какво представляват „бисквитките“?

Бисквитката е файл с малък размер, сформирана от букви и цифри, който ще бъде съхранен на компютъра, мобилното устройство или друго оборудване на даден потребител, които се използват за достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез изискването, изпратено от сървъра на дадена уеб-страница към браузъра, и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя).

3. За какво се използват „бисквитките“?

Тези файлове правят възможно познаването на устройството на потребителя и представянето на съдържанието му в съответния начин, адаптирано за предпочитанията на потребителя. Бисквитките осигуряват на потребителя приятно изживяване по време на навигация в интернет и подпомагат дружеството ни, за да предлага подходящи за потребителите услуги, като например – предпочитанията за онлайн конфиденциалност, в количката или съответно рекламиране. Също така, се използват и при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как даден потребител предпочита да използва нашите интернет страници, позволявайки ни да подобрим структурата и съдържанието им, изключвайки идентифицирането на личността на потребителя.

4. Какви „бисквитки“ използваме?

Използваме два вида бисквитки – на потребителска сесия и фиксирани. Бисквитките на потребителска сесия са временни файлове, които остават в устройството на потребителя до края на потребителската му сесия или до затваряне на приложението (уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на устройството на потребителя за периода, параметриран от бисквитките или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя.

5. Как се използват бисквитките от този уебсайт?

Посещаването на този сайт може да създаде бисквитки със следните цели:

• Бисквитки за производителност на сайта;

• Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;

• Бисквитки за регистрация;

• Бисквитки за рекламна дейност;

6. Изтриване на „бисквитки“

По принцип дадено приложение за достъп до уеб-страниците позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на приложението (на уеб-браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции на уеб-страницата.

7. Защо „бисквитките“ са важни за интернет?

Бисквитките представляват централна точка за ефективното функциониране в интернет, помагайки за изготвянето на определен модел на предпочитания и интереси на всеки потребител. Несъгласието или дезактивирането на бисквитките може да направи някои сайтове невъзможни за използване. Отказът или дезактивирането на бисквитките не значи, че вече няма да получаваш онлайн реклами, а че те вече няма да се появяват в твоя акаунт за предпочитани и интересни, събрани чрез поведението на сърфиране. Примери за важни роли на бисквитките (които не изискват удостоверяване чрез акаунт):

• Съдържание и услуги, адаптирани към предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги.

• Оферти, адаптирани към предпочитанията на потребителя – запомняне на пароли.

• Запаметяване на филтрите за протекция срещу деца относно интернет съдържанието (опция family mode, функция safe search).

• Ограничаване на честотата на използване на рекламите – ограничаването на афиширането на дадена реклама за определен потребител на сайта.

• Предоставяне на реклами, които биха заинтересовали потребителя.

• Измерването, оптимизирането и характеристиките от analytics – как да потвърдиш дадено ниво на трафик в уебсайта, какъв тип съдържание се визуализира и начинът, по който потребителя стига до даден уебсайт (напр.: търсачки, директно, други уебсайтове и т.н.). Уебсайтовете разработват тези анализи и тяхната употреба с цел подобряване на сайта в полза на потребителите.

8. Сигурност и конфиденциалност

Бисквитките НЕ са вируси! Те използват формата на обикновен текст. Не са съставени от части от кодове, така че не могат да бъдат изпълнени и нито да се изпълняват самостоятелно. Следователно, не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да стартират или да се копират наново. Тъй като не могат да изпълнят тези функции, не могат да бъдат считани за вируси..Много анти-шпионски софтуери не са наясно с този факт и постоянно маркират бисквитките да бъдат премахнати по време на процедурите за отстраняване / сканиране / анти-вирус / анти-шпионски софтуер. Обикновено браузърите имат вградени настройки за неприкосновеност на личните данни, които осигуряват различни нива на приемане на бисквитките, периода на валидност и автоматичното изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт. Други аспекти на сигурност, свързани с бисквитките: Тъй като защитата на личните данни е изключително важна и представлява право на всеки потребител на интернет, се препоръчва да се познават евентуалните проблеми, които бисквитките могат да създадат. Чрез тях се изпраща постоянно и двупосочно информация между браузъра и уебсайта, а в случай, че хакер или друго неупълномощено лице се намеси по време на изпращане на данните, тогава информацията, съдържаща бисквитки, може да бъде прихваната. В редки случаи това може да се случи, ако браузърът се свърже със сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр.: безжична незащитена с парола мрежа). Друг вид атаки, базирани на бисквитки изискват грешни настройки на бисквитките в сървъра. Ако даден уебсайт не изисква от браузъра да използва само криптирани канали, хакерите могат да използват тази уязвимост, за да измамят браузърите при изпращането на информация чрез незащитените канали. Хакерите използват след това информацията с цел неоторизиран достъп до дадени уебсайтове. Много е важно да бъдете внимателни при избора на най-подходящата защита на Вашите данни.

9. Съвети за сигурно и отговорно сърфиране, базирано на бисквитки.

Благодарение на гъвкавостта им и на факта, че повечето от най-посещаваните и най-големите сайтове използват бисквитки, последните са почти неизбежни. Дезактивирането на бисквитките няма да позволи достъпа на потребителя до най-срещаните и използвани сайтове, измежду които Youtube, Gmail, Yahoo и други. Ето и няколко съвета, които могат да осигурят сърфирането без грижи, но с помощта на бисквитките.

• Персонализирай настройките на браузъра си относно бисквитките, за да създадеш подходящо ниво на защита от употребата на бисквитки.

• Ако не те притеснява употребата на бисквитки и си единствения човек, който използва компютъра, можеш да настроиш по-дълги периоди за изтичане на съхраняването на историята на сърфиране.

• Ако споделяш достъпа до компютъра си с някого, можеш да промениш настройките на браузъра, така че да изтрива данните за сърфиране всеки път, когато затвориш браузъра.

• Инсталирай и поддържай постоянно приложения за анти-шпионски софтуер. Много от приложенията за откриване и предотвратяване на шпионски софтуер включват откриването на атаките в сайтовете.

Подсигури се, че браузърът ти е винаги актуализиран. Много от атаките, базирани на бисквитки, се реализират при експлоатиране на слабите точки на старите и неактуализирани версии на браузърите. Бисквитките са навсякъде и не могат да бъдат избегнати, ако искаш да се радваш на достъпа до най-добрите и най-големите уебсайтове – местни и на международно ниво. С ясно разбиране на начина им на опериране и на предимствата, които носят, можеш да вземеш необходимите мерки за сигурност така, че да сърфираш с увереност в интернет. Дезактивирането или отказът от получаване на бисквитки може да направи някои сайтове неизползваеми или трудни за посещение и употреба. Също така, отказът от приемането на бисквитки не означава, че вече няма да получаваш/виждаш онлайн реклами. Възможно е настройването на браузъра така, че бисквитки да не бъдат приемани или можеш да настроиш браузъра да приема бисквитки само от определени сайтове. Но, например, ако не си регистриран за използване на бисквитки, няма да можеш да оставиш коментари. Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на твоя браузър. За да откриеш тези настройки, може да използваш също така и линковете по-долу или да използваш опцията „помощ“ на браузъра си за повече детайли.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

за настройка на бисквитките от трети лица можеш да използваш този уебсайт

10. "Бисквитки" на трети страни

- Използваме аналитични бисквитки от Google- повече за тях и настройките им- ТУК

11. Полезни линкове

Ако искаш да откриеш повече информация за бисквитките и за какво се употребяват те, ти препоръчваме следните линкове:

Microsoft Cookies guide

All About Cookies